CentroConsult - výskum na Slovensku a v bývalom Rakúsko-Uhorsku

Genealógia a heraldikaNavigácia: centroconsult » genealógia » genealógia a heraldika
Vitajte
Genealógia a heraldika
Genealogické zdroje
Genealogické služby
Genealógia svojpomocne
Prezentácia výsledkov
Projekty
Linky
Cenník
Príručky


Historická tradícia rodu a erbu

Čo je to genealógia a heraldika

Genealógia (náuka o rodoch) a heraldika (náuka o erboch) slúžili pôvodne len šľachtickým rodom. Bez overeného rodokmeňa a erbu si vo feudálnom veku nebolo možné obhájiť majetkové práva a spoločenské postavenie. Vedecká genealógia a heraldika patrí medzi pomocné vedy historické a donedávna bola aj na Slovensku rozvíjaná len vedcami a nadšenými amatérmi.

Komerčná genealógia

V súčasnosti genealógia a heraldika prestala byť výsadou šľachty a vedy. Vlna širokého záujmu o plebejskú genealógiu začala v USA. Súčasná generácia Američanov, hlavne potomkov prisťahovalcov z 19. a začiatku 20. storočia sa začala zaujímať o spretrhané väzby s krajinami svojich predkov. Na tento záujem reagovali počítačové firmy, ktoré poskytujú rôzny genealogický software umožňujúci vytvoriť a udržovať databázy obsahujúce osoby spolu s ich príbuzenskými vzťahmi. Väčšina Američanov sprístupňuje svoje genealogické databázy aj na internete a tým vlastne nebadane vzniká projekt rodokmeňu kresťanského sveta. Už teraz viaceré americké firmy vytvorili rodokmene (napr. worldconnect), ktoré majú okolo 312 miliónov osôb, prístupné zdarma cez internet. 

Prvotnými zdrojmi informácií o predkoch sú cirkevné matriky, štátne matriky, rodinné archívy a cintoríny. Na uspokojovanie hladu po týchto informáciách sa viacerí slovenskí genealógovia začali profesionálne poskytovať genealogické služby zákazníkom zo zámoria. 

Ponuka genealogických služieb (tvorby rodokmeňov) pre slovenských zákazníkov

Čo vlastne môžu profesionálni genealógovia ponúknuť zákazníkom? 
V prvom rade je to zistenie predkov. Vo väčšine prípadov sa podarí ísť až do 18. storočia. Dnešný päťdesiatnik má 32 prarodičov piatej generácie, ktorí sa narodili okolo prelomu 18. a 19. storočia.  Matriky a archívy poskytujú mnohé iné cenné informácie - povolania, zmeny písania priezvísk, majetkové pomery, náboženstvo, adresy, príčiny úmrtí a pod. Identifikáciou predkov sa otvára možnosť vyhľadať stratených príbuzných. Toto je zaujímavé hlavne pre Američanov, avšak ani pre Slováka nie je na zahodenie získať príbuzného v USA.
Ako vedľajší produkt sa niekedy podarí dokázať šľachtický, alebo zemiansky pôvod.

Komerčná a občianska heraldika

S genealógiou je odjakživa spätá heraldika. Právo mať erb mali len šľachtici a zemania. Väčšina erbov je dobre zdokumentovaná v odbornej literatúre a na tomto základe ich profesionálni heraldici vedia zrekonštruovať a vytvoriť hodnoverné grafické predlohy. V súčasnosti vzniká aj nový pojem  - tzv. občianske erby komponované v súčasnosti v duchu 15. storočia ako šľachtické. Stanovisko odbornej verejnosti k týmto občianskym erbom však nie je jednoznačné.


Vitajte  | Genealógia a heraldika  | Genealogické zdroje | Genealogické služby | Genealógia svojpomocne | Prezentácia výsledkov | Projekty | Linky | Cenník | Príručky