CentroConsult - výskum na Slovensku a v bývalom Rakúsko-Uhorsku

Genealogické zdroje


Vitajte
Genealógia a heraldika
Genealogické zdroje
Genealogické služby
Genealógia svojpomocne
Prezentácia výsledkov
Projekty
Linky
Cenník
Príručky


Matriky

Základným genealogickým zdrojom sú matriky - rodné, sobášne a úmrtné záznamy. Pri výskume na území bývalého Uhorska si musíme uvedomiť, že civilné štátne matriky boli uzákonené až v roku 1895. 

Matriky pred rokom 1895

Pred rokom 1895 si každá cirkev viedla vlastné cirkevné matriky. Tieto matriky súčasne slúžili aj pre civilné účely. V 50-tich rokoch minulého storočia boli cirkevné matriky spred rokov 1895 znárodnené a dnes sú uložené v ôsmych štátnych archívoch (Bratislava, Trnava, Nitra, Trenčín, Banská Bystrica, Žilina, Prešov a Košice), kde sú voľne prístupné pre bádateľov po zaplatení poplatku. Všetky tieto matriky boli mikrofilmované mormonskou cirkvou a veľká časť týchto matrík (skenované mikrofilmy) je už aj prístupná online na stránke FamilySearch.org. Podobný systém je v Chorvátsku, Česku, Srbsku, Rumunsku a v Ukrajine. V Maďarsku sa originály matrík vrátili cirkvám a štát si ponechal len mikrofilmy.

Matriky po roku 1895

"Živé" civilné matriky

Civilné matriky sú vedené nepretržite od roku 1895. Podľa zákona o matrikách sú matriky za posledných 100 rokov uložené v matričných úradoch.  Do týchto "živých matrík" môžu nahliadnuť len rodinní príslušníci skúmanej osoby alebo nimi splnomocnené osoby.

Archivované civilné matriky

V súčasnosti sa matriky z rokov 1895-1923 presúvajú do pracovísk (bývalých pobočiek) Štátnych archívov. Tieto archivované civilné matričné knihy sú voľne skúmateľné za rovnakých podmienok ako cirkevné matriky.

"Živé" cirkevné matriky

Aj po roku 1895 si cirkvi vedú naďalej matriky, avšak už len pre cirkevné účely. Pri narastajúcej sekularizácii a veľkom počte zmiešaných manželstiev v 20. storočí ich význam pre genealogický výskum klesá.

Iné zdroje v slovenských archívoch

  • Pozemkové a urbárske spisy;
  • Sčítania ľudu, najpodrobnejšie je sčítanie ľudu z roku 1869, kde sa v mnohých župách zachovali originálne sčítacie hárky;
  • Dikálne súpisy (zoznamy daňovníkov)
  • Súpis Židov z roku 1848
  • "Nobilitaria" šľachtické spisy

Slovenské online databázy

Zahraničné online databázy

Ellis Island imigračná databáza je veľmi hodnotným zdrojom. Ďalším výborným zdrojom je zoznam uhorských živnostníkov z roku 1891 digitalizovaný Jánosom Bogárdim (Radix) a jeho ďalšie online databázy..

Dátum aktualizácie: 14.3.2024

Vitajte  | Genealógia a heraldika  | Genealogické zdroje | Genealogické služby | Genealógia svojpomocne | Prezentácia výsledkov | Projekty | Linky | Cenník | Príručky